Склад кафедри

ОРЛИК Василь Михайлович

Завідувач кафедри, доктор історичних наук, професор

Орлик Василь Михайлович, доктор історичних наук, професор, Центральноукраїнський національний технічний університет

У 1994 р. з відзнакою закінчив історичний факультет Кіровоградського державного педагогічного інституту імені О.С. Пушкіна. У 2002 р. закінчив юридичний факультет Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України за спеціальністю «Правознавство» (спеціалізація державне та фінансове право).

Кандидат історичних наук з 1998 р. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Вчене звання доцента присвоєно 2002 р.

Доктор історичних наук з 2008 р. Докторську дисертацію «Податкова політика уряду Російської імперії в кінці XVIII – середині ХІХ ст.» захистив у спеціалізованій вченій раді Інституту історії України НАН України, за двома спеціальностями: історія України – 07.00.01 та всесвітня історія – 07.00.02 (науковий консультант член-кореспондент НАН України Олександр Петрович Реєнт). Вчене звання професора присвоєно 2010 р.

Член Національної спілки краєзнавців України.

Академік Української академії історичних наук.

Заступник голови секції «Суспільні та гуманітарні науки» Придніпровського наукового центру НАН України і МОН України.

Член спеціалізованої ради по захисту дисертацій – у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (2011-2021 рр).

Член експертної ради з питань проведення експертизи дисертаційних робіт МОН України з історичних наук (2011-2022 рр.). Членом експертної ради з освіти при Державній акредитаційної комісії України з ліцензування та акредитації вищих навчальних закладів (2011-2014 рр. )

Головний редактор фахового видання «Український Нумізматичний Щорічник» («The Ukrainian Numismatic Annual») (група Б).

Член редколегій фахових видань України (група Б): «Архіви України» («Archives of Ukraine»), «Народна творчість та етнологія» («Folk Art and Ethnology»), а також зарубіжних фахових видань: «Nowa Ukraina», «Biuletyn Numizmatyczny», «Białostockie Teki Historyczne»). Підготував 8 кандидатів та 6 докторів історичних наук.

Сфера наукових інтересів: дослідження проблем економічної історії, зокрема, фінансової політики та грошового обігу, антична та середньовічна нумізматика, методологія наукових досліджень.

Дисципліни: Методологія наукових досліджень в галузі історії та методики підготовки дисертаційної роботи, Нумізматика та історія грошового обігу;Спеціальні історичні дисципліни.

Профіль Google Scholar

Профіль ORCID

Scopus

Контактна інформація:

orlykvm@kntu.kr.ua

 

БОНДАРЕНКО Ганна Семенівна

старший викладач, заступник завідувача кафедри

У 1985 році закінчила Кіровоградський державний педагогічний інститут ім. О.С. Пушкіна за спеціальністю «Українська мова та література».

1985 – 1993 рр. – викладач, старший викладач кафедри української літератури Кіровоградського державного педагогічного інституту ім. О.С. Пушкіна

Стаж педагогічної роботи у вищих закладах освіти ІІІ – ІV рівнів акредитації – 30 років.

Сфера наукових інтересів: філософія художнього мислення.

Дисципліни: Українська мова за професійним спрямуванням. Стилістика. Наукове редагування

 

БАРАБАШ Вікторія Анатоліївна

кандидат педагогічних наук, доцент

БАРАБАШ Вікторія Анатоліївна

У 1988р. закінчила Кіровоградський державний педагогічний інститут ім. О. С. Пушкіна за спеціальністю «Українська мова та література».

Кандидат педагогічних наук з 2013 р. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді К 74.053.01 Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

У 2019 році закінчила магістратуру в Центральноукраїнському національному технічному університеті за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»

 Стаж педагогічної роботи у вищих закладах освіти ІІІ-ІV рівня акредитації – 25 років.

 Сфера наукових інтересів: навчально-виховний процес у закладах вищої освіти, громадянське виховання студентської молоді; функціонування інформаційних установ та їх ресурси.

Дисципліни: Педагогіка вищої школи;Бібліотекознавство та бібліографознавство

Google Академія

 

БОНДАРЕНКО Олександр Володимирович

доктор історичних наук, доцент

БОНДАРЕНКО Олександр Володимирович

У 1974 р. закінчив Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю «історія».

Доктор історичних наук. Докторську дисертацію «Соціально-економічні та соціокультурні процеси в містах Наддніпрянської України в 1785–1917 рр.: історіографія» захистив у спеціалізованій вченій раді Д 27.053.01 в Університеті Григорія Сковороди в Переяславі в 2021 р.

Стаж педагогічної роботи у вищих закладах освіти ІІІ-ІV рівня акредитації – 42 роки, весь час у ЦНТУ.

Сфера наукових інтересів:

історіографія міст Наддніпрянської України в 1785–1917 рр.

Дисципліни: Сучасна українська історіографія, Історична урбаністика, Історична регіоналістика України

 

ГЛЄБОВА Людмила Василівна

кандидат філологічних наук, доцент

ГЛЄБОВА Людмила Василівна

У 2002 році закінчила Кіровоградський державний педагогічний університет ім. Володимира Винниченка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та література».

Кандидат філологічних наук з 2005 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Кіровоградського державного педагогічного університету ім. Володимира Винниченка

Магістр зі спеціальності "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа" з 2017 року

Сфера наукових інтересів:

склад та комунікативні функції вторинних часток, стилістичні засоби лексикології

Дисципліни:Аналітико-синтетичне опрацювання інформації; Документно-інформаційні комунікації, Діловодство, Інформаційні ресурси, Інформаційно-аналітична діяльність

 

КОЛОМІЄЦЬ Олена Борисівна

кандидат педагогічних наук, доцент

У 1986 р. закінчила Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка  за спеціальністю ˝Історія˝.

Кандидат педагогічних наук з 2004 р. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді К 26.456.01 Інституту вищої освіти Академії педагогічних наук України.

Магістр зі спеціальності "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа" з 2019 року

Стаж педагогічної роботи у вищих закладах освіти ІІІ-ІV рівня акредитації – понад 30 років.

Сфера наукових інтересів: гуманізація та гуманітаризація професійної освіти, соціальні комунікації.

Дисципліни: ˝Історія України˝, ˝Історія української культури˝, ˝Культурологія˝, ˝Етика і психологія ділового спілкування˝, ˝Історія вітчизняної та світової культури˝.

 

ОРЛИК Світлана Владиславівна

доктор історичних наук, професор

У 1991 р. закінчила Полтавський кооперативний інститут за спеціальністю «Бухгалтерський облік та аналіз господарської діяльності».

В період з 1992 року по 1 вересня 2013 року працювала начальником інформаційно-комунікаційного відділу Головного управління Міністерства доходів і зборів України в Кіровоградській області, спеціальне звання Радника І-рангу державної податкової служби України.

 Кандидат економічних наук з 2013 р. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д 26.176.01 Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України за спеціальністю 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки.

Тема дисертаційного дослідження: «Еволюція системи оподаткування нерухомого майна в Російській імперії наприкінці XVIII – початку XX ст.(на матеріалах українських губерній)».

Доктор історичних наук з 2018 р. Дисертацію у спеціалізованій вченій раді Д 26.001.01 Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Тема дисертаційного дослідження: «Фінансова політика російського окупаційного режиму в Галичині та Буковині в роки Першої світової війни (1914-1917 р.)».

Стаж педагогічної роботи у вищих закладах освіти ІІІ-ІV рівня акредитації – більше 10 років (в т.ч. за сумісництвом), із них 5 років у Центральноукраїнському національному технічному університеті.

 Сфера наукових інтересів:

 Економічна історія(податкова система, грошовий обіг) країн Центральної та Східної Європи ХVIII – початку XX століття та історія економічної думки.

 Дисципліни: Економічні аспекти історії України

Google Академія 

 

СТЕЖКО Зоя Василівна

кандидат філософських наук, доцент

У 1973 р. закінчила Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка за спеціальністю «Філософія. Викладач філософських дисциплін».

Кандидат філософських наук з 1983. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді при Київському державному університеті ім. Т. Г. Шевченка 28 березня 1983 р. за спеціальністю: 09.00.01 «Діалектичний та історичний матеріалізм». Диплом кандидата наук - ФС № 005383 від 28 вересня 1983 р. Тема дисертації: «Особливості детермінації соціальних процесів сучасного суспільства».

Експерт з акредитації освітніх програм НАЗЯВО.

Член Кіровоградської регіональної бібліотечної асоціації.

Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах ІІІ-ІУ рівня акредитації – 48 років, весь час у ЦНТУ (раніше - КІСМі, КДТУ, КНТУ).

Сфера наукових інтересів: Філософія як методологія. Системний детермінізм та свобода: сучасні нарративи.

Дисципліни:Філософія науки; Філософія науки та освіти;Філософія

 

ТУПЧІЄНКО Микола Петрович

 кандидат історичних наук, доцент

 У 1987 р. закінчив Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю «Історія», кваліфікаційний рівень – Спеціаліст.

 Кандидат історичних наук з 2011 р. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д 26.227.01 по захисту дисертацій при Інституті мистецтвознавства, фольклору та етнології ім. М.Т.Рильського НАН України.

 Стаж педагогічної роботи у вищих закладах освіти ІІІ-ІV рівня акредитації – 20 років, весь час у Кіровоградському національному технічному університеті.

 Сфера наукових інтересів: Археологія, етнографія та етнологія, історія культури та культурологія, історія релігії та релігієзнавство, філософія історії, історична психологія.

 Дисципліни: Архівознавство, Музеєзнавство; Етнографія України; Країнознавство; Документно-інформаційні комунікації; Конфліктологія; Теорія соціальних комунікацій; Конфліктологія комунікаційної сфери.

 

РИМАР Сергій Петрович

старший викладач

У 1990р. закінчив Ленінградський державний університет за спеціальністю «Філософія», викладач філософії та соціально-політичних дисциплін.

Стаж педагогічної роботи у вищих закладах освіти ІІІ-ІV рівня акредитації – 24 роки, весь час у Кіровоградському національному технічному університеті.

Сфера наукових інтересів: Морально-філософське осмислення проблеми особистісної деградації в умовах соціальної кризи.

Дисципліни: Соціологія; Політологія; Філософія; Основи психології і педагогіки; Релігієзнавство.

 

ГОЛОВАТА Оксана Олександрівна

викладач

У 1996 р. закінчила Кіровоградський державний педагогічний інститут імені Володимира Винниченка за спеціальністю «Історія та народознавство», кваліфікаційний рівень – магістр.

В 2011 р. закінчила аспірантуру в Кіровоградському державному педагогічному інституті ім. В.К. Винниченка за спеціальністю: «Педагогіка».

 Стаж педагогічної роботи у вищому закладі освіти ІІІ - ІV рівня акредитації – 25 років.

 Сфера наукових інтересів: теоретичні аспекти культури, історія української культури, історія розвитку вищої технічної освіти в Україні у 1861-1920 рр.

 Дисципліни: історія України, історія української культури, бібліографознавство, аналітико-синтетична обробка інформації.

 

ЛІПАТОВА Марина Валентинівна

викладач

У 1979 році закінчила Кіровоградський державний педагогічний інститут ім. О.С. Пушкіна за спеціальністю «Російська мова та література». Після закінчення інституту працювала вчителем російської мови в ЗОШ №16 м. Кіровограда.

Стаж педагогічної роботи у вищих закладах освіти III - IV рівня акредитації – 32 роки, весь час у Кіровоградському національному технічному університеті

Сфера наукових інтересів: навчання іноземних студентів мовленнєвої діяльності.

Дисципліни: Російська мова як іноземна; Українська мова як іноземна.

 

АГУРА Ірина Василівна

старший лаборант

У 1998 році закінчила Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В.Винниченка за спеціальністю «Українська мова та література».

У 2010 році закінчила аспірантуру зі спеціальності 10.01.01 – українська література.

Стаж педагогічної роботи у вищих закладах освіти ІІІ-ІУ рівня акредитації – 12 років. За внутрішнім сумісництвом – викладач кафедри.

інновації у лексиці української мови; літературознавство.

Дисципліни: Українська мова за професійним спрямуванням; Діловодство; Риторика.

 

 

buttons
© 2024 KNTU